Arverett

Arveretten kan gjelde store økonomiske verdier for den enkelte og kan skape mange vanskelige spørsmål blant annet på grunn av nye familiemønstre. Gjeldende arvelov er fra 1972 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1972-03-03-5?q=arvelov.

Ny lov om arv og dødsboskifte ble vedtatt i juni 2019 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-06-14-21?q=arvelov men er enda ikke satt i kraft.

På grunn av denne spesielle rettslige situasjonen er derfor rettsområdet for tiden enda mer krevende enn det uansett vil være.

Det beste er å søke å forebygge problemer. Vi kan bistå deg som tenker på å sette opp testament, derunder gjensidig testamente med ektefelle eller samboer. Hvordan kan man for eksempel sikre en yngre ektefelle eller samboer når man selv er død? Friheten til å bestemme over sine etterlatte verdier er nok større enn mange tror, også om man har barn.  Det kan også være situasjoner der det er grunn til å båndlegge arven i større eller mindre utrekning, noe som både krever gjennomtenkning og formelt korrekt utføring.

Vi kan bistå i forbindelse med planlegging av overføringer av verdier før dødsfall, for eksempel med tanke på å kompensere for skjevheter i tidligere fordelingen til barna eller å tilgodese barnebarn. 

Hvordan forebygge en situasjon der man som følge av alderdomssvekkelse mister sin rettslige handleevne er en problemstilling som kan ha svært stor betydning for en selv og arvingene. Vi kan rådgi om dette.

Spørsmålene som oppstår rundt uskifte kan det være fornuftig å drøfte med advokat før man bestemmer seg for å overta avdøde ektefelles bo i uskifte. I forhold til hvilke verdier som er. involvert, kan en time eller to med juridisk rådgivning være meget vel anvendte penger.

Vi kan også bistå med gjennomføring av arveoppgjør der partene ønsker bistand fra en objektiv rådgiver. Videre kan vi her som ellers bistå der det er oppstått tvist som må løses for domstolene – for eksempel om gyldigheten av testament. 

Kontakt oss