Erstatning

Erstatningsretten er en juridisk kjernedisiplin. Krav om erstatning kan være aktuelt i en lang rekke sammenhenger. Slike krav kan oppstå som følge av kontraktsbrudd f eks i arbeidsforhold eller ved kjøp av eiendom. Erstatningskrav kan også følge av skadevoldende handlinger utenfor kontrakt. Er det snakk om en straffbar handling, kan erstatningskravet inngå i straffesaksbehandlingen og vil ofte ivaretas gjennom rollen som bistandsadvokat (se over under fagområdet Strafferett). Ellers vil et erstatningskrav ofte måtte fremmes gjennom sivil rettssak, der vår generelle prosedyrekompetanse

Kontakt oss