Trygderett

Saker innenfor feltet trygderett er særlig knyttet til rettigheter etter folketrygdloven.

Folketrygdloven gir rett til ytelser ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Folketrygdloven regulerer både hvem som er medlem av folketrygden og hvilke rettigheter og plikter den enkelte har. Det er NAV som forvalter dette regelverket.

Regelverket kan være komplisert, ikke minst fordi EU-rettens regler kan få betydning for hvordan folketrygdloven tolkes. Som kjent kan det her gjøres store feil fra NAVs side. I vårt firma har vi mye erfaring med trygdesaker, både små og store. Vi har også inngående kjennskap til de kompliserte EU-reglene for trygd.

Når du vurderer om du trenger advokathjelp til en trygdesak, så vit at NAV har plikt til å gi veiledning, og at mye informasjon kan finnes på nav.no. Det er særlig dersom du skulle få avslag på en søknad, at det kan være grunn til å søke vår hjelp med å klage på dette.

I vedtaket vil det alltid være oppgitt en klagefrist, og det er derfor viktig at du tar kontakt så fort som mulig etter at du har fått et negativt vedtak.

Du vil kunne ha rett til fri rettshjelp til å skrive klager dersom du har bruttoinntekt under 246 000 kr årlig for enslige (369 000 kr om du er gift/samboer), mot at du betaler en egenandel. Skulle du ha inntekt under 100 000 årlig må du ikke betale egenandel.

Dersom du må betale selv, vil du likevel som hovedregel ha krav på å få tilbake nødvendige utgifter til advokat dersom du vinner frem med klagen. 

Kontakt oss