Barnevern

Barneverntjenesten plikter å gi hjelp til barn, ungdom og foreldre som trenger dette. Men ikke sjelden opplever foreldre at barneverntjenesten går for langt i sin maktutøvelse. Kvalifisert advokatbistand kan derfor være viktig allerede på et tidlig stadium i en rekke barnevernsaker. Hjelpetiltak skal ifølge barnevernloven vurderes før det eventuelt iverksettes tvangstiltak, som omsorgsovertagelse, tvangsplassering på institusjon, pålegg om urinprøver med mer. Som hovedregel får du ikke før advokatbistand før det er aktuelt med akuttvedtak eller sak om omsorgsovertagelse. I disse tilfellene gis det fri rettshjelp uten egenandel og uavhengig av inntekt og formue.

Kontakt oss