Bolig og fast eiendom

Kjøp og salg av bolig kan medføre tvist i etterkant. Oppdager du mangler ved boligen du har kjøpt, kan det gi grunnlag for krav mot selger. Kravet kan gå ut på heving av kjøpet, prisavslag eller erstatning.  Svært ofte er det avgjørende spørsmålet i saken om selger har oppfylt sin opplysningsplikt. Skriftlig dokumentasjon i form av salgsprospekt, tilstandsrapport, egenerklæring og kontrakten står alltid sentralt ved vurderingen. Av og til kan annen bevisførsel om hva selger har visst, og hva du som kjøper har fått vite, være av betydning. 

Slike tvister – enten du er selger eller kjøper av den boligen det er tvist om – vil ofte omfattes av rettshjelpsdekning under boligforsikringen, forutsatt at forsikringen er tegnet før tvist oppsto. Noen velger å tegne en egen forsikring i forbindelse med salget, såkalt boligselger- eller boligkjøperforsikring. Da vil forsikringsselskapet og dets advokater selv håndtere tvisten videre. 

Er motparten representert ved et slikt forsikringsselskap, og du får avslag på ditt krav, kan dette bringes inn for Finansklagenemnda, som er en rimelig måte å få håndtert en sak på. Vi kan hjelpe med en klage dit. Vinner du ikke frem her heller, vil domstolene være neste skritt.  I andre tilfeller vil saken måtte fremmes for domstolene direkte. Det bør alltid gjøres en profesjonell vurdering på forhånd før en sak fremmes for retten.

Tvister om eiendom kan involvere mye annet enn kjøp og salg. Uenighet med nabo om gjerdehold, om trær, støy og grensespørsmål er eksempler på saker vi har hjulpet klienter med. Også ved slike tvister vil en vanlig boligforsikring ofte dekke advokatutgiftene. 

Kontakt oss