About admin

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far admin has created 6 blog entries.

Biologiske bånd nedvurderes også i barnelovssaker

Også i foreldretvister om samvær legger norske domstoler for lite vekt på betydningen av biologiske bånd mellom barn og foreldre, mener artikkelforfatteren. Når Norge i løpet av kort tid er dømt av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) for krenkelse av retten til familieliv i fire barnevernsaker – og flere står for tur – handler det ikke [...]

Nederlag for likestilte foreldrepenger da Norge vant saken som ESA hadde anlagt for EFTA-domstolen i spørsmålet om foreldrepengeordningen i Norge er i strid med EU-/EØS-regelverket. 

Nederlag for likestilte foreldrepenger da Norge vant saken som ESA hadde anlagt for EFTA-domstolen i spørsmålet om foreldrepengeordningen i Norge er i strid med EU-/EØS-regelverket.  Domstolen mente at reglene i folketrygdloven som forskjellsbehandler fedre og mødre når det gjelder vilkår for å motta foreldrepenger ikke er i strid med EUs likebehandlingsdirektiv i for ansettelse [...]

Viktig avgjørelse fra Strasbourg-domstolen om staters plikt til ikke å gi etter for samværssabotasje

Nedenfor følger min oversettelse av de mest sentrale avsnitt i Den europeiske menneskerettighetsdomstols dom av 30. mai 2017 i saken ÓNODI v. HUNGARY (Application no. 38647/09) sammen med den originale engelske versjon. Ungarn blir her dømt for brudd på EMK Art 8 om retten til familieliv ved at landets myndigheter ikke har gjort nok [...]

Høyesterett: Svekket rettsvern for biologiske foreldre

Høyesterett har i dom avsagt 23.10.2013 avgjort at en far ikke skal ha rett til kontakt med sitt barn, til tross for at det ikke kan legges til grunn at det er noen forhold av vesentlig betydning ved fars person som taler mot det. Far har med andre ord ”samværskompetanse”.  Det er på det rene at [...]