Biologiske bånd nedvurderes også i barnelovssaker

Også i foreldretvister om samvær legger norske domstoler for lite vekt på betydningen av biologiske bånd mellom barn og foreldre, mener artikkelforfatteren. Når Norge i løpet av kort tid er dømt av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) for krenkelse av retten til familieliv i fire barnevernsaker – og flere står for tur – handler det ikke [...]

Nederlag for likestilte foreldrepenger da Norge vant saken som ESA hadde anlagt for EFTA-domstolen i spørsmålet om foreldrepengeordningen i Norge er i strid med EU-/EØS-regelverket. 

Nederlag for likestilte foreldrepenger da Norge vant saken som ESA hadde anlagt for EFTA-domstolen i spørsmålet om foreldrepengeordningen i Norge er i strid med EU-/EØS-regelverket.  Domstolen mente at reglene i folketrygdloven som forskjellsbehandler fedre og mødre når det gjelder vilkår for å motta foreldrepenger ikke er i strid med EUs likebehandlingsdirektiv i for ansettelse [...]

Viktig avgjørelse fra Strasbourg-domstolen om staters plikt til ikke å gi etter for samværssabotasje

Nedenfor følger min oversettelse av de mest sentrale avsnitt i Den europeiske menneskerettighetsdomstols dom av 30. mai 2017 i saken ÓNODI v. HUNGARY (Application no. 38647/09) sammen med den originale engelske versjon. Ungarn blir her dømt for brudd på EMK Art 8 om retten til familieliv ved at landets myndigheter ikke har gjort nok [...]